קורס מפקחי בריכות שחיה

איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט (ע"ר) ביה"ס הארצי למקצועות הים והבריכה

ב' ניסן תשע"ז 29 מרץ 2017

לכבוד

ראש הרשות המקומית

מנכ"ל/מזכיר הרשות המקומית

מנהל/ת רישוי עסקים ברשות המקומית

מנהל/ת פיקוח ברשות המקומית

שלום רב.

הנדון : קורס לפיקוח על בריכות שחייה ברשויות מקומיות

6 מפגשים של לימודי יום בשבוע ימי שני מתאריך8/5/17

רקע ומטרת הקורס

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד2004 )להלן "התקנות"), –

מהוות חיקוק משולב לפי חוק הסדרת מקומות רחצה וחוק רישוי עסקים, ומחייבות את ראשי

הרשויות המקומיות למנות פקחים 1 כדי לפקח על "מחזיקי הבריכות" ולאשר את עמידת הבריכות

בתנאי רישיון העסק בהיבט הבטיחותי.

למותר לציין שאי פיקוח נאות עפ"י הנדרש בתקנות, לרבות מיומנות הפקחים, עלול להביא לתביעות

משפטיות נגד הרשויות המקומיות, במקרה ויהיו חלילה פגיעות במתרחצים בגוף ובנפש.

מטרת הקורס להכשיר פקחים ברשויות המקומיות, כדי שיוכלו לפקח ביעילות על הבטיחות של

בריכות השחייה עפ"י הנדרש בתקנות.

1 פקחים עובדי הרשות אשר ממידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי עולה כי לא הורשע

בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כפקח.

אוכלוסיית היעד

עובדי רשויות מקומיות מאגפי ומחלקות הפיקוח כגון מרישוי עסקים, פיקוח עירוני, ביטחון וכיו"ב –

שמונו או אמורים להתמנות ע"י ראש הרשות המקומית לשמש כפקחים על בריכות השחייה טעונות

רישוי )"בריכות ציבוריות"(, עפ"י סעיף 37 לתקנות.

מקום הקורס

הקמפוס בקאנטרי ראשל"צ )ברחוב שד' בן גוריון 45 (. במקום כיתות מרווחות, חניה חופשית,

נגישות רבה )צמוד לכביש 4( ובקרבה לתחנה מרכזית ולרכבת. המקום מאפשר למשתתפי הקורס

לחוות באופן בלתי אמצעי את העסקים טעוני הרישוי בקאנטרי קלאב, שיכול בהחלט לשמש דוגמה

טובה, ואת כל אמצעי הבטיחות הננקטים ואשר צריכים להינקט.. כמו כן יוכלו המשתתפים בקורס

לחוות במהלך באופן אישי ובלתי אמצעי את החוויות של המשתמשים בבריכות במתקנים השונים

וכן להכיר את חדר המכונות והחומרים המסוכנים שבשימוש בבריכות.

מתכונת היקף ומועדי הקורס

48 שעות פרונטליות ומעשיות בפיקוח מעשי בשטח, במשך 6 מפגשים יומיים בימי שני בשבוע.

. החל מתאריך 8/5/17 ועד 12/6/17 בשעות 09:00-16:15

תכני ההכשרה:

תאוריה עיוני :

  1. פיקוח הלכה למעשהיסודות חוקיים, מנהליים ומעשיים לפיקוח ברשויות המקומיות.
  2. הכרת בריכות שחייה ציבוריותעקרונות לתכנון ותפעול בטיחותי ותברואתי.
  3. מקור הסמכות וחובות להפעלת בריכות שחייה ציבוריותעיקרי החקיקה והפסיקה

לבריכות שחייה.

  1. היבטים ודגשים ברישוי עסקים של בריכות שחייה בראייה כלל מערכתית. היבטים,

דגשים ודרישות של גורמי ונותני האישורים השונים לבריכות שחייהמשטרת ישראל,

בהיבט של ביטחון הציבור, איגודי ערים לכיבוי אש בהיבט של בטיחות אש, המשרד להגנת

הסביבה בהיבט של חומרים מסוכנים, משרד הבריאות בהיבט של בריאות העם ועוד.

פרקטיקה:

  1. תקנות להסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד -2004 לימוד

התקנות ויישומם המעשי לפיקוח על בריכות שחייה.

  1. מודל הערכת סיכונים לבריכות שחייה כאתר רחצה – חקיקה ותקני בטיחות, גורמי סיכון

וסידורי בטיחות בבריכות שחייה.

  1. סיורים מקצועיים – סיורים בבריכות שחייה ציבוריות ללימוד מעשי לעריכת ביקורת ומילוי

תקין של טופס ביקורת ופיקוח לבטיחות.

הערה: על משתתפים יהיה לעמוד בבחינת סיום מעשית של מילוי טופס פיקוח באחת מהבריכות

הציבוריות וכן בבחינה עיונית בשיטה אמריקאית.

עלות הקורס

עלות הקורס 2,700 כולל מע"מ וכן:

מיטב המרצים המקצועיים בתחום כגון מר אשר גרנר – עד לאחרונה מנהל האגף לרישוי ·

עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים והמשמש בקורס זה גם כמרכז אקדמי.

ערכת הדרכה: ·

תיק צד מהודר המותאם לנשיאת מחשב נייד. o

ספר מקצועי "המדריך למחזיקי ומפעילי בריכות שחייה" ) 670 עמ' מאת דוד o

לבקוביץ( הכולל את כל התקנות להפעלה בטוחה של בריכות שחייה.

חוברות עבודה, תקצירים מקצועיים ומצגות. o

כיבוד קל רץ וארוחות צהרים ·

תקנון וטופס רישום

מצ"ב למעוניינים תקנון הקורס וטופס רישום.

ו/או בפלא 0505967600 david@fstyle.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוד לבקוביץ במיל

תעודת גמר

לבוגרי הקורס אשר יעמדו בדרישות תקנון הקורס, לרבות עמידה בבחינת סיום, תוענק תעודת

גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ואיגוד מנהלי רישוי עסקים.

בכבוד רב.,

נפתלי קאיקוב דוד לבקוביץ

יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות יועץ מומחה לאתרי רחצה

: העתק 2

מר עאטף חיראלדין מנהל אגף אתרי רחצה, משרד הפנים

גב' חוה מונדרוביץ'- מנהלת אגף רישוי עסקים, משרד הפנים.

מר יגאל ספרונוב – מזכיר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיו

נושאים קשורים

תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים