מסמכים ואישורים הנדרשים לצורך בקשה לרישיון עסק – עיריית ירושלים

הגשת מסמכים ואישורים

מסמכי הגשה כולל אישורים שיש להביא בעת הגשת הבקשה ​

מלאו וצרפו את המסמכים הבאים:

 1. הגשת תוכנית עסק
  תכניות העסק יוגשו בחמישה עותקים – כשהן מרוכזות על גבי גיליון אחד מקופל כהרמוניקה, כולל תרשים סביבה בקנה מידה 1:1250 ומפה מצבית בקנה מידה 1:250 ועליהם מצוין בצורה בולטת מיקום העסק וצילום חזית העסק.
 2. טופס הגשת בקשה לרישיון עסק (ניתן לקבלו במשרדי האגף או באתר האינטרנט העירוני).
 3. צילום חוזה שכירות או בעלות על הנכס.
 4. במידה והעסק הינו חברה או תאגיד יש לפעול כדלקמן:
  יש לצרף צילום תעודה מרשם החברות, עם תדפיס שאילתה מלאה של החברה או התאגיד וכתובת המשרד הרשום במשרדי רשם החברות. תעודה זו חייבת להיות מעודכנת ליום הגשת הבקשה. עדכון התעודה נעשה במשרדי רשם החברות, רחוב יפו 97 – מרכז כלל, ירושלים.
  ופרוט שמות מנהלי החברה, כתובותיהם ומספרי תעודות הזהות שברשותם.(שאילתה מלאה)
 5. הגשת סקר נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מתו"ס + שרות
  לעסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר, יש להגיש:טופס 34 + תצהיר חתום ע"י עורך דין
 6. במידה ולעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.(משרד התחבורה, מנהל הגז במשרד התמ”ת, משרד התרבות והספורט וכו’).
 7. במידה ומדובר בייצור מזון יש להביא תכניות מאושרות על ידי שירות המזון במשרד הבריאות.
 8. במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת(מז”ח)יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.
 9. במידה והעסק עתיר קהל (כגון: דיסקוטק, אולמות שמחה וכדו’), יש להגיש תכנית בטיחות מאושרת ע”י מהנדס בטיחות מוסמך.
 10. בעסקים בהם נדרשת מערכת נידוף, יש להגיש מפרט של המערכת לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים (מר אבי שפירא בטל: 02-6298189), טופס מפרט טכני.
 11. רישיון שלט בתוקף או אישור הגשת בקשה לרישיון שלט וכן הדמייה של השלט המבוקש.
 12. במידה ובידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.
 13. שינוי בעלות לפי סעיף 31א':
  בעל העסק אשר יחתום על תצהיר לפיו אין שינוי במהות העסק ו/או במבנה העסק (ראה סעיף 1.1.3 א' להלן) – יונפק לו היתר זמני ל – 3 חודשים.

מילוי והגשת בקשה לרישיון עסק על ידי בעל העסק תוך ציון הסיבה לבקשה לשינוי בעלות, בצירוף המסמכים המנויים בסעיף 1.1.3 להלן.

לתשומת הלב – מכתב דחייה יבטל אוטומטית את ההיתר הזמני שניתן לבעל העסק.

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים