נגישות נכים בעסקים – דברי הסבר

דרישות נגישות

בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רישיון עסק או חידוש רישיון, יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו. על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות, אשר יבחנו בהתאם להוראות הדין על ידי מורשה נגישות מטעם הרשות.

 מה מנגישים בעסק?

גישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית.

האם עלי להנגיש את העסק שלי?

חובת ההנגשה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:

האם העסק נותן שירות לציבור?

עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.
בעסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

טפסים נדרשים:

  • טופס נגישות לעסק בבניין ציבורי (המופיע מטה)
  • רשימת מקומות ציבוריים הנדרשים באישור נגישות (המופיעה מטה)

האם העסק קטן או גדול?
עסקים קטנים ששטחם עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר השטח שבו שוהה הציבור בהם הוא עד 50 מ"ר, ידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים (המופיע מטה)

טפסים נדרשים:
ראה פירוט מפורט מטה אודות הטפסים הנדרשים לפי סוג העסק

האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013].

 

טפסים נדרשים:

  • טופס החלטת רשות הרישוי לענייני נגישות (המופיע מטה)
  • טופס בקשה לפטור מסידורי נכים (המופיע מטה)

עסק בבניין חדש

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים

עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013].
בקשה לפטור מסידורי נכים לעסק בבניין קיים:

  • עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין. במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
  • מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:

  1. פטור עקב קושי הנדסי – מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).
  2. פטור בהיבט של מבנה לשימור בעל אופי מיוחד – מתן הפטור בהמלצת מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) + המלצת מחלקת שימור + אישור של מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.
  3. פטור מטעמים כספיים, עם נטל גבוה מעל 0.5% מעלות בהקמת בניין או פרויקט לפי סעיף 158 ו-2 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות), תש"ל – 1970 תוספת שנייה – חלק ח' 1 – פרק ב': נגישות בנייני מגורים. מתן הפטור בסמכות נציג לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים