תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג 1983

לא יינתן לאדם רשיון לבית אוכל ולא ינהל אדם בית אוכל אלא אם הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה ונתמלאו בבית האוכל התנאים המפורטים בתוספת בסימן המתאים לסוג בית האוכל כמפורט בטבלה להלן, הכל להנחת דעתו של המנהל.

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל),התשמג 1983

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים