סגירת חורף

סגירת חורף
1. חוק העזר לשוהם (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) מאפשר
לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד (סגירת חורף
זמנית) לתקופה שבין ה-1 לאוקטובר ועד 30 באפריל לכל היותר.

2. היתר זה ניתן לעסקים שהם בעלי רישיון עסק תקף לבית אוכל כהגדרתו בחוק
רישוי עסקים (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל וכד'). כחריג יתקבלו גם
בקשות שיוגשו ע"י בעלי עסקים לבתי אוכל אשר מצויים בהליך רישוי עסק
תקין, בתנאי שאינם גורמים למטרדים ו/או למפגעים לסביבה ולא קיים סירוב
לבקשה לרישיון עסק מאחד מגורמי הרישוי.

3. תוקפו של ההיתר לאחר אישורו יהיה ארעי ויפוג במועד המצוין בו ולא יאוחר
מכן. ההיתר יהיה כפוף לתנאים המצוינים בו.

4. הבקשה להיתר תוגש ע"י בעל העסק ואליה יצורפו תכנית והתחייבויות
בהתאם להנחיות המפורטות במסמך מדיניות המועצה.
5. בעל העסק יהיה אחראי לפירוק הפרגוד בסוף חודש אפריל.

6. ההיתר אינו מעניק למקבלו כל זכות שימוש או חזקה ברחוב מעבר למותר בו
מפורשות.
7. הצבת פרגוד חייבת בהיתר חדש מדי שנה בשנה, לפני הצבתו.

מדיניות
הנחיות לסגירת חורף – היתר לפרגוד
מרץ 2017

כללי:
חוק העזר לשוהם (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד (סגירת חורף זמנית) לתקופה שבן ה 1 לאוקטובר ועד 30 באפריל לכל היותר.
היתר זה ניתן לעסקים שהם בעלי רישיון עסק תקף לבית אוכל כהגדרתו בחוק רישוי עסקים (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל וכד'). כחריג יתקבלו גם בקשות שיוגשו ע"י בעלי עסקים לבתי אוכל אשר מצויים בהליך רישוי עסק תקין, בתנאי שאינם גורמים למטרדים ו/או למפגעים לסביבה ולא קיים סירוב לבקשה לרישיון עסק מאחד מגורמי הרישוי.
הבקשה להיתר תוגש ע"י בעל העסק ואליה יצורפו תכנית והתחייבויות בהתאם להנחיות המפורטות להלן. לא תתקבל בקשה ללא תכניות וההתחייבויות.
מובהר ומודגש שאין להקים פרגוד ללא קבלת היתר מפורש מהמועצה.
בשטח הפרגוד תותר הצבת שולחנות וכסאות בלבד ולא תותר כל פעילות אחרת של העסק.
במסגרת הבקשה יש לציין התקנת מתקני חשמל. יש להמציא אישור של יועץ בטיחות וחשמלאי בודק.
הפרגוד יבנה כמבנה ארעי ובאופן שניתן יהיה לפרקו באופן מידי לדרישת העירייה בכל עת במהלך תקופת ההיתר ללא התראה מוקדמת על מנת לאפשר גישה לתשתיות אותן הוא מכסה, אם יהיו כאלה ו/או בתום תקופת ההיתר.
אין לעשות שום שינוי במדרכה, לרבות החלפת מרצפות, בנייה, הגבהה, ציפוי או צביעה.
מבנה הפרגוד ובית האוכל יהיו מונגשים לכל בעלי המוגבלויות, יעמדו בדרישות בטיחות, כיבוי אש ומשטרה כולל דרכי גישה לרכב כיבוי והצלה, דרכי מילוט ובהתאמה לתקנות התכנון והבנייה. חובה לשמור על מרווח מינימאלי של 2 מ' למעבר הולכי רגל.
דלת הכניסה לפרגוד חייבת בהתקנת דלת הזזה כדי למנוע הפרעה להולכי רגל. אם בכל זאת תותקן דלת על ציר שתיפתח לרחוב מטעמי בטיחות, עליה להיפתח ל 180 מעלות צמוד לקיר המבנה.
אין להתקין שילוט על הפרגוד ללא אישור מח' שילוט.
בעל העסק יהיה אחראי לפירוק הפרגוד בסוף חודש אפריל. אי פירוק הפרגוד בזמן יגרור נקיטת הליכים נגד העסק ובכללם פירוק הפרגוד ע"י המועצה כשבעל העסק יישא בהוצאות ואי מתן היתר להצבת הפרגוד בשנה הבאה.
תוקפו של ההיתר לאחר אישורו יהיה ארעי ויפוג במועד המצוין בו ולא יאוחר מכן. ההיתר יהיה כפוף לתנאים המצוינים בו.
ההיתר אינו ניתן להעברה ואינו בר תוקף אם שונה אופן העמדת הפרגוד בהשוואה לתכנית המאושרת, שינוי בעלות או שליטה בעסק, אם חל שינוי בעיסוק או אם פג תוקף רישיון העסק.
ההיתר אינו מעניק למקבלו כל זכות שימוש או חזקה ברחוב מעבר למותר בו מפורשות.
הצבת פרגוד חייבת בהיתר חדש מדי שנה בשנה, לפני הצבתו.

אישור על יציבות פרגוד
לבדיקת יציבות הפרגוד יש להגיש טופס למינוי אחראי ביקורת מבעל מקצוע מוסמך על ביצוע העבודה ועל יציבות הפרגוד.
אם לא יוגש טופס מינוי, לא יינתן היתר לפרגוד.
קבלת האישור היא באחריות בעל העסק. האישור יועבר למח' רישוי עסקים ועותק ישמר בעסק.
מבנה הפרגוד והגגון

פרטי העיצוב המפורטים של הפרגוד יתוכננו באופן שיבטיח השתלבות בחזית הבניין והעסקים שבסביבתו ויתאמו לדרישות מהנדס המועצה.
הפרגוד ייבנה ממתכת קלה (אלומיניום או פרופיל שווה ערך) ומחומרים קלים ועמידים, יכוסה בזכוכית שקופה שתכסה לפחות 90% משטח הפרגוד.
גג הפרגוד יותקן מחומרים קלים. גג הפרגוד יותקן בגובה של 2.4 מ' מעל הקרקע ועוד 30 ס"מ לקרניז. אם יש באותו מקום גגון קבוע שנבנה בהיתר בניה לפי חוק תכנון ובנייה 1965, אפשר לאשר שימוש בגגון קיים בתור גג הפרגוד.
הנחיות להכנה והגשה של הבקשה ושל התכנית שחובה לצרף לבקשה:
את הבקשה על נספחיה יש להגיש למח' רישוי עסקים. בטרם הגשת התכנית יש להגיש טיוטא של התכנית לאישור עקרוני באגף הנדסה. לאחר מכן, הבקשה והתוכנית יועברו למהנדס המועצה לבדיקה ולאישור אדריכלי.
המועצה רשאית לסרב לאשר הקמת פרגוד או להגביל את מיקומו, מידותיו, שטחו, החומרים מהם הוא עשוי וכדומה וכן להתנות כל תנאי אחר להקמתו.
לפני קבלת ההיתר ישלם המבקש אגרת היתר כפי שתהייה תקפה בעת התשלום.
לבקשה להקמת פרגוד בשטח בעלות פרטית יש לצרף את הסכמת בעלי השטח בכתב למבוקש.
התכנית תערך ותחתם ע"י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כללית) תשס"א 2000 (כולל תיקון התשע"ג 2012).
תכניות מפורטות של הפרגוד כולל גגון יוגשו ב 3 עותקים בצירוף עותק רישיון עסק או אישור הגשת בקשה לרישיון עסק ופרטי המבקש.
הגשת בקשה להצבת פרגוד תוגש במח' רישוי עסקים ותכלול:

טופס בקשה.
תכנית לפרגוד חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך (3 העתקים).
תמונה של חזית העסק והעסקים הסמוכים.
ייפוי כוח למגיש הבקשה.
טופס מינוי אחראי לבדיקת הבנייה של הפרגוד ויציבותו והתאמה לתוכנית מאושרת לאחר בניית הפרגוד בצירוף רישיון ותעודת הסמכה של בעל המקצוע המוסמך.
ערבות בנקאית
התכנית לפרגוד תכלול

דף נתוני העסק ובו פרטי המבקש, כתובתו, שטח הפרגוד, שם האדריכל או מהנדס בניין או
הנדסאי בניין.
תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250.
תרשים המגרש בקנ"מ 1:250 ובו מתאר העסק, מתאר מיקום ומידות הפרגוד וכן מכשולים קבועים ורהיטי רחוב. התכנית תכלול את כל שטח המדרכה או המשטח שעליו יוקם הפרגוד.
תכנית הפרגוד בקנ"מ 1:100 .
חזיתות הפרגוד בקנ"מ 1:100.
2 חתכים בקנ"מ 1:100.
פרט חיבור אלמנטים של פרגודים לעסק / מבנה קיים.
שרטוט המחשה תלת ממדי – פרספקטיבה של הפרגוד לרבות חלק מהמבנה.
מיקום אביזרי תאורה.
מיקום המיועד לשלט וגודלו.
בקשה לחידוש היתר
בקשה לחידוש היתר לפרגוד יש להגיש על טופס "היתר להעמדת פרגוד" ולצרף הצהרה של בעל מקצוע מוסמך האחראי לבדיקת איכות ויציבות הפרגוד.
אם אין שינוי בתכנית הפרגוד, אין צורך להגיש בקשה חדשה.
לצורך חידוש ההיתר נדרש להגיש אישור בעל מקצוע מוסמך ליציבות הפרגוד.
אם לא עמד המבקש בתכנית שאושרה או בתנאי ההיתר או שלא פנה לפי הוראות הנחייה זו, רשאית המועצה להתנות את חידוש ההיתר או מתן היתר חדש בהפקדת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההיתר ופירוקו במועד או לסרב לחידוש ההיתר.

תכנית פרגוד לדוגמא

3(18)

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים