חוק עזר לשדות נגב מודעות ושלטים תשכ"ב 1962

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם

לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית בלבד או בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת

לא פחות משני שלישים משטח המודעה או השלט, ואת חלקו העליון, והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

) ב ( ראש המועצה רשאי להתנות ברשיון בעת נתינתו, וכן לסרב לתת רשיון.

) ג ( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל דין

אחר.

חוק עזר לשילוט-עזתה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים