חוק עזר לרמלה שילוט התש"ס – 2000

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמם ולא יגרום לפרסומם

בתחום העיריה, אלא לפי רשיון שניתן כדין מאת ראש העיריה, בהתאם לתנאי הרשיון ולאחר ששילם אגרות הקבועות

בתוספת.

 

חוק עזר לשילוט-רמלה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים