חוק עזר לראמה מודעות ושלטים התשע"ז – 2017

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט

במקום ציבורי בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה, לפי תנאי הרישיון ולאחר ששילם

אגרת שילוט הקבועה בתוספת הראשונה למועצה.

 

חוק עזר לשילוט-ראמה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים