חוק עזר לקרית גת שילוט התשס"ב – 2002

לא יפרסם אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום לפרסום של שלט, אלא על פי רישיון לפי חוק עזר זה מאת

ראש העיריה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם את האגרות המפורטות בתוספת הראשונה.

 

חוק עזר לשילוט-קרית גת

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים