חוק עזר לקדימה צורן שילוט התש"ע – 2010

א)לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה

ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט שנקבעה בתוספת הראשונה לחוק עזר זה.

ב) המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב לראש המועצה; הבקשה תכלול, לפי העניין, פרטים או

חלקים ככל שהם מתאימים לסוג השילוט המתבקש:

 

חוק עזר לשילוט-קדימה צורן

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים