חוק עזר לצפת מודעות ושלטים התש"ס 2000

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו 251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית צפת )להלן מועצה( חוק – –

עזר זה:

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום

העיריה, אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון.

חוק עזר לשילוט-צפת

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים