חוק עזר לפתח תקוה שילוט התשנ"א – 1990

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246 ו250 לפקודת העיריות, מתקינה בזה מועצת עירית פתח תקוה חוק עזר זה:

לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, לא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רשיון

מאת ראש העיריה, ובהתאם לתנאי הרשיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט, כמפורט בתוספת, וחותמת קופה מוטבעת על

גבי התוית, כאמור בסעיף 13

 

חוק עזר לשילוט-פתח תקוה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים