חוק עזר לפרדס חנה כרכור מודעות ושלטים התשס"ז 2006

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית פרדס חנה– –

כרכור לפי חוק עזר זה:

לא יפרסם אדם מודעה, לא ירשה לאחר לפרסמה ולא יגרום לפרסומה, אלא במקומות שקבעה המועצה, לפי

היתר מאת ראש המועצה )להלן היתר( ובהתאם לתנאי ההיתר.

חוק עזר לשילוט-פרדס חנה כרכור

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים