חוק עזר לפרדסיה מודעות ושלטים התשנ"א – 1991

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית פרדסיה חוק

עזר זה:

לא יפרסם אדם מודעה, לא יציג שלט ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט, בתחום המועצה,

אלא לפי רשיון מאת המועצה

חוק עזר לשילוט-פרדסיה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים