חוק עזר לפקיעין מודעות ושלטים התשע"ז – 2016

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה מועצת המועצה המקומית

פקיעין חוק עזר זה:

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט

במקום ציבורי בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר

ששילם אגרת שילוט הקבועה בתוספת למועצה.

חוק עזר לשילוט-פקיעין

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים