חוק עזר לערד מודעות ושלטים התש"ע – 2010

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246 , 250 ו251 לפקודת העיריות )להלן הפקודה(, מתקינה עיריית ערד חוק

עזר זה:

לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי במקום העיריה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העיריה

ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט שנקבעה בתוספת הראשונה לחוק עזר זה

ראש העיריה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה פרטים נוספים הנוגעים לשילוט המתבקש, הנדרשים לדעתו

לצורך בחינת הבקשה וההכרעה בה.חוק עזר לשילוט-ערד

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים