חוק עזר לערבה התיכונה מודעות ושלטים התשמ"ב – 1982

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 , 23 ו24 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית הערבה

התיכונה חוק עזר זה:

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

הרשיון.

ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לכלול בו תנאים לפני נתינתו וכן לבטל רשיון שניתן או תנאים

שנכללו בו.

 

חוק עזר לשילוט-ערבה תיכונה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים