חוק עזר לעראבה מודעות ושלטים התשע"א -2011

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו24 לפקודת המועצותה מקומיות, מתקינה המועצה המקומית עראבה חוק

עזר זה:

לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם שילוט ולא יגרום לפרסום שילוט

במקום ציבורי בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש המועצה, בהתאם לתנאי הרישיון ולאחר

ששילם אגרת שילוט הקבועה בתוספת.

חוק עזר לשילוט-עראבה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים