חוק עזר לעפולה שילוט התשס"ז -2007

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו251 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עיריית עפולה חוק עזר זה:

הרוצה להציג שלט יגיש בקשה בכתב לראש העיריה, בטופס בקשה לרישיון להצגת שלט הערוך לפי

הנוסח שבתוספת השניה, יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו תרשים ובו תכנית המראה את הסוג, הצורה, המידות,

התוכן, החומר שממנו עשוי השלט שיש בדעתו להציג, וכן המסגרת שעליה יוצב השלט או המיתקן הנושא את השלט

עם המפרט הטכני שלהם, והמקום שבו יוצג השלט וסביבת המקום האמור; אם השלט מואר, יצורף לתכנית אישור

של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת, וכן יגיש צילום המקום

שבו מיועד השלט להיות מוצג ויצרף את הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השלט.

חוק עזר לשילוט-עפולה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים