חוק עזר לעמק יזרעאל מודעות ושלטים התש"ן-1989

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי

הרשיון.

) א ( בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש לא פחות מ 48 שעות לפני השעה המבוקשת לפרסומה; הוראת סעיף –

קטן זה לא תחול על מודעות אבל.

) ב ( בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידתו, צבעיו ותכנו של השלט המוצע וכן המקום המוצע להצגתו;

לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.

) ג ( בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר שממנו עשויה לוחית הפרסומת וכן המקומות שבהם

מוצע להציגה; לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית הפרסומת המוצעת.

חוק עזר לשילוט-עמק יזרעאל

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים