חוק עזר לעכו שילוט, התשנ"ג – 1992

) א ( לא יציג אדם שלט, לא יפרסם מודעה, ולא ירשה ולא יגרום להצגה או לפרסום של שילוט, אלא לפי רשיון

מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון ולאחר ששילם לעיריה אגרת שילוט שנקבעה בתוספת.

) ב ( ראש העיריה רשאי לתת רשיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם,

ובין היתר, לקבוע הוראות בדבר מקום הצבת השילוט, גודלו, צורתו וסוג החומר שממנו הוא עשוי.

) ג ( אגרת מודעה ואגרת הדבקה, שנקבעו בתוספת ישולמו בידי מפרסם המודעה או בידי מי שגרם לפרסומה.

) ד ( אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם בידי בעל הקולנוע או מנהלו.

) ה ( אגרת שלט תשולם בידי מציג השלט או בידי מי שגרם להצגתו.

) ו ( ראש העיריה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום אגרת שילוט, כולה או מקצתה.

חוק עזר לשילוט-עכו

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים