חוק עזר לסאג'ור מודעות ושלטים התשע"ג- 2013

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23 לפקודת המועצות המקומיות 1 )להלן הפקודה(, מתקינה המועצה

המקומית סאג'ור חוק עזר זה:

;

חוק עזר לשילוט-סאג'ור

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים