חוק עזר לנתניה מודעות ושלטים התשכ"א 1960

א ( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום העיריה

אלא לפי רשיון מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט -(1) כתובים עברית, או

(2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחם ואת

החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

) ב ( ראש העיריה רשאי -(1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה;

(2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

) ג ( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל דין

אחר.

) ד ( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

) ה ( כל מפרסם מודעה ימציא לראש העיריה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא תשלום.

) ו ( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת הראשונה.

) ז ( תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד יום 31 לדצמבר של אותה שנה בה ניתן הרשיון.

חוק עזר לשילוט-נתניה

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים