חוק עזר לנוה אפרים מונוסון מודעות ושלטים תשכ"א 1961

א ( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או להציג שלט בתחום המועצה,

אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט כתובים עברית, או בחלקם

עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות

העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

) ב ( ראש המועצה רשאי -(1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה;

(2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

) ג ( לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על הוראות חוק עזר זה או כל דין

אחר.

) ד ( מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.

) ה ( כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא תשלום.

) ו ( מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו בתוספת.

) ז ( תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

חוק עזר לשילוט-נוה אפרים מונוסון

נושאים קשורים

שינוי גודל גופנים