חוק עזר לגליל העליון מודעות ושלטים התשנ"ז 1997

חוק-עזר-לגליל-העליון-מודעות-ושלטים

א( לא יציג אדם שלט, לא יגרום להצגתו ולא ירשה, למי שפועל מטעמו להציגו, באורח זמני או קבוע, אלא

לפי רשיון מאת המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.

)ב( המבקש להציג שלט יגיש לראש המועצה בקשה בכתב לקבלת רשיון, על גבי טופס שנקבע בתוספת

הראשונה; היתה הבקשה לקבלת רשיון לשלט מואר, יצורף אליה גם אישור בכתב מאת חשמלאי מוסמך המעיד כי

הוא אחראי לתקינות המיתקן החשמלי הכולל מפסק פחת.

)ג( ראש המועצה רשאי לדרוש ממבקש רשיון פרטים נוספים על האמור בטופס הבקשה אם ראה צורך בכך.

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לגבי בקשה לרשיון לשלט חוצות, לא יידרש המבקש לפרט בה את תוכן

השלט.

 

נושאים קשורים

תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים